ΚΑΛΩΣΟΡΗΣΑΤΕ!

Το XCAPE είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο υλοποιείται από τον Σεπτέμβριο του 2019 μέχρι το τέλος Αυγούστου 2021.

Σε αυτή την ιστοσελίδα θα βρείτε πληροφορίες για τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο του έργου καθώς και για τις πηγές που έχουν δημιουργηθεί. 

Οι στόχοι του έργου είναι: - Να προωθηθεί η δημιουργική και κριτική σκέψη μέσω της ανάπτυξης εναλλακτικών παιδαγωγικών πόρων χρησιμοποιώντας ψηφιακά breakouts βασισμένα στη θεωρία της εποικοδομητικής μάθησης. - Να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικής και κριτικής σκέψης σε περιβάλλοντα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπου η μη τυπική και άτυπη μάθηση μπορούν να ανθίσουν - Να υποστηρίξει τους εκπαιδευτές ΕΕΚ να αξιοποιήσουν τα κινητά μαθησιακά περιβάλλοντα ώστε να οικοδομήσουν δεξιότητες υψηλής αξίας σε περιθωριοποιημένες ομάδες στόχου- Να ενισχύσει το επιχειρηματικό πνεύμα μεταξύ των νέων Ευρωπαίων, διασφαλίζοντας ότι διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για διερεύνηση, επιλογή, ανάλυση, ανάπτυξη, οργάνωση και παρουσίαση πληροφοριών

Για την επίτευξη αυτών των στόχων θα υλοποιηθούν τα παρακάτω παραδοτέα:
IO1: XCAPE Ψηφιακή Συλλογή Πηγών Breakout – θα περιλαμβάνει το μαθησιακό περιεχόμενο για τις προτεινόμενες ψηφιακές πηγές σε εισαγωγικό και προχωρημένο επίπεδο για την ανάπτυξη των βασικών συνιστωσών της δημιουργικής και της κριτικής σκέψης.
IO2: Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Κατάρτισης – θα παράσχει την ουσιαστική συνεχή υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτών ΕΕΚ ώστε να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν πλήρως τις δυνατότητες αυτών των νέων δυναμικών πηγών μάθησης
IO3: XCAPE Ηλεκτρονική Πλατφόρμα – ένα ευχάριστο, πλήρως κινητό, συνεργατικό ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον που παρέχει πρόσβαση σε όλες τις πηγές ψηφιακών breakout 

ΕΤΑΙΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μάθετε περισσότερα για τις οργανώσεις που εμπλέκονται στο πρόγραμμα.